مدیریت اخبار  

1 برچسب خبری مرتبط بهاندامی زیبا با تزریق چربی به باسن

اندامی زیبا با تزریق چربی به باسن ایمپلنت، کاشت پروتز و تزریق چربی از روش های بزرگ و سفت کردن باسن است که در نهایت موجب فرم دهی و زیبا سازی اندام می شود. نوع تکنیک بر اساس تشخیص پزشک و نیاز بیماران در افراد مختلف، متفاوت است اما به طور کلی تزریق چربی نسبت به سایر روش ها کم تهاجم تر است. ادامه خبر